bigboi

BIGBOI 迷你轮座

销售价格 价格 $24.99 正常价格

用这套坚固的轮子为您的 Bigboi BlowR Mini 增加机动性!

只需将您的 BlowR Mini 连接到带有前枢轴轮的轴距上,轮子就可以让您随身携带 BlowR Mini,无论您需要什么!